ต้นปรือคู่บ้าน จักสานขึ้นชื่อ เลื่องลือบุญประเพณี มั่งมีพืชเศรษฐกิจ วิถีชีวิตพอเพียง      
ประวัติและสภาพทั่วไป
      ข้อมูลหมู่บ้าน
      สถานที่สำคัญ
      สินค้า OTOP ต.หนองปรือ

      
คณะผู้บริหาร อบต.
      สมาชิกสภา อบต.
      เจ้าหน้าที่ อบต.

      
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
      แผนพัฒนา 3 ปี
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      แผนการดำเนินงานประจำปี
      แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายงานการติดตาม


      
สำนักปลัด อบต.
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษาฯ
      กองส่งเสริมการเกษตร
   
      รายงานประจำปี
      
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
      ข้อมูลค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจ้ดจ้างราคากลาง การคำนวณราคากลาง
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
            @ รายงานการวิเคราะห์ผลฯ
            @ ผลการจัดซื้อ-จ้างประจำปี
            @ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
      หนังสือราชการ(กรมส่งเสริมฯ)

      
พรบ / พรก
      กฏกระทรวงและระเบียบ พฤศจิกายน 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


ข้อความทั้งหมด   
 


  

ดาวโหลดโปรแกรม
Acrobat ที่นี่

 สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
เจ้าหน้าที่ อบต.

ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

 
 
นางศิริวรรณ  มั่นมโนธรรม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 8
 

 
นางวิยะดา  กลมกล่อม
ผู้อำนวยการกองคลัง 7
นายสุชาติ  สังสีแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง 7
นางสาวสรารักษ์  ศิริพงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 6
 
 
 
 
นางเรืองรอง  ทิมแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวยุพิน รุ่งรัศมีวิริยะ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน 6
นางวารุณี คงคา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน 6


ข้าราชการครูส่วนท้องถิ่น
นางบุษกร สาลีผล
ครูผู้ดูแลเด็ก 3
(หัวหน้า ศพด.ทรายมูล)
นางเบ็ญจวรรณ ศรีม่วง
ครูผู้ดูแลเด็ก 3
(หัวหน้า ศพด.หนองไก่เถื่อน)
นางสาวลัดดา นันทพรวิญญู
ครูผู้ดูแลเด็ก 3
(หัวหน้า ศพด.หนองปรือ)นางแวนด้า  บูรณเจริญกิจ
ครูผู้ดูแลเด็ก 3
(ศพด.บ้านทรงธรรม)
นางธนพร  มานพ
ครูผู้ดูแลเด็ก 3
(ศพด.บ้านทรงธรรม)
นางจันทิมา  สุทธา
ครูผู้ดูแลเด็ก 3
(ศพด.บ้านทรงธรรม)


-
นางสุรัตน์ พูลสวัสดิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก 3
(ศพด.บ้านหนองไผ่)
นางสาวอัญชุลี เกลาเกลี้ยง
ครูผู้ดูแลเด็ก 3
(ศพด.บ้านหนองไก่เถื่อน)


ลูกจ้างประจำ
นางรัชญา อุทัย
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวอนัญญา รัตนจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายณัฐพล พืชพันธ์ไพศาล
นักการภารโรง


พนักงานจ้างตามภารกิจนางสาวสุภัทรา คล้ายแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอุมาพร น้อยบัวงาม
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวอรณี อินทรีย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(สำนักงานปลัด)นางสาววิภารัตน์  ก้านบัว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(สำนักงานปลัด)
นางสาวจุฑารัตน์ นามบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(กองช่าง)
นายวัชรา พิมพา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(กองส่งเสริมการเกษตร)


  

นายจักรพงษ์  สาลี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางนฤมล  ถิ่นทวี
แม่ครัว
นายสายัณห์ ชาวนาวี
พนักงานขับรถยนต์พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)


 


นางสาวพัชรี สวนสุวรรณ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
(หัวหน้า ศพด.หนองไผ่)
นางสาวรติยา เรืองทอง
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
(ศพด.ทรายมูล)
นางเบญจวรรณ วันสุข
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
(ศพด.หนองปรือ)


นางสาวอัญชิสา เกลาเกลี้ยง
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
(ศพด.หนองไก่เถื่อน)
นางภัทรนันท์ เสริฐศรี
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
(ศพด.ทรงธรรม)


พนักงานจ้างทั่วไป


นายสมศักดิ์ บุญญา
คนงานทั่วไป


พนักงานจ้างเหมานางสาววิภาภรณ์  บุญญา
ธุรการ (กองการศึกษา)
นายศิริชัย ทองแพง
เขียนแบบ (กองช่าง)
นายประเมิน  ก้านบัว
ช่างไฟฟ้า (กองช่าง)สงวนลิขสิทธิ์โดย © องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ (อบต.หนองปรือ) All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2007-10-13 (20960 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
หน้าแรก ติดต่อเรา กระดานข่าว ค้นหา ถาม/ตอบ Webmaster

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ (อบต.หนองปรือ)
41 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  20140
      โทรศัพท์./โทรสาร. 0-3847-2210

สำหรับการแสดงผลแนะนำให้ใช้ IE เวอร์ชั่น 5.5 ขึ้นไป โหมดการแสดงผล 1024*768