ต้นปรือคู่บ้าน จักสานขึ้นชื่อ เลื่องลือบุญประเพณี มั่งมีพืชเศรษฐกิจ วิถีชีวิตพอเพียง      
ประวัติและสภาพทั่วไป
      ข้อมูลหมู่บ้าน
      สถานที่สำคัญ
      สินค้า OTOP ต.หนองปรือ

      
คณะผู้บริหาร อบต.
      สมาชิกสภา อบต.
      เจ้าหน้าที่ อบต.

      
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
      แผนพัฒนา 3 ปี
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      แผนการดำเนินงานประจำปี
      แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายงานการติดตาม


      
สำนักปลัด อบต.
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษาฯ
      กองส่งเสริมการเกษตร
   
      รายงานประจำปี
      
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
      ข้อมูลค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจ้ดจ้างราคากลาง การคำนวณราคากลาง
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
            @ รายงานการวิเคราะห์ผลฯ
            @ ผลการจัดซื้อ-จ้างประจำปี
            @ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
      หนังสือราชการ(กรมส่งเสริมฯ)

      
พรบ / พรก
      กฏกระทรวงและระเบียบ พฤศจิกายน 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


ข้อความทั้งหมด   
 


  

ดาวโหลดโปรแกรม
Acrobat ที่นี่

 สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง

  โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดบเบิ้ลแค็บ 4 ประตู  จำนวน  1 คัน  
  
ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
  
คุณลักษณะเฉพาะ   

  โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3  ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  
  
ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
  
การคำนวณราคากลาง (ปร.4 และ ปร.5)    

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร  หมู่ที่ ๘  บ้านหนองไก่เถื่อน  ตำบลหนองปรือ  ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ
  
ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
  
การคำนวณราคากลาง (ปร.4 และ ปร.5)  


โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน อบต.หนองปรือ  จำนวน  16 รายการ
  
ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
   คุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางครุภัณฑ์

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อ คสล. บริเวณถนนสายหนองปรือ - หนองไผ่ ช่วงที่นานางสำราญ  พวงภู่  หมู่ที่ ๗  ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี
   ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
  
การคำนวณราคากลาง (ปร.4 และ ปร.5) 

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมปรับปรุงผิวจราจรซอยที่อ่านหนังสือพิมพ์ - หน้าวัดทรงธรรม  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
   ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
  
การคำนวณราคากลาง (ปร.4 และ ปร.5)

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการ ด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  จำนวน ๑ อัตรา
  
ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
    คุณลักษณะเฉพาะ

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานกองช่าง ด้านไฟฟ้า  จำนวน ๑ อัตรา
  
ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
    คุณลักษณะเฉพาะ

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานกองช่าง ด้านการออกแบบเขียนแบบ และงานด้านโยธา จำนวน ๑ อัตรา
   ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
    คุณลักษณะเฉพาะ


โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลดำเนินงานโครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๑ อัตรา
  
ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
     
คุณลักษณะเฉพาะ


โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารอเนกประสงค์ อบต.หนองปรือ  หมู่ที่ ๓  ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
    
ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
    
การคำนวณราคากลาง (ปร.4 และ ปร.5)


โครงการตกแต่งภายในอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
    
ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
    
การคำนวณราคากลาง (ปร.4 และ ปร.5)


โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ภาคเรียนที่ 1/2560  ไตรมาสที่ 4 
    
ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

โครงการปรับปรุงระบบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านจุดบ้านกำนันจำนวน  วาจาสัตย์    หมู่ที่ 1  ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
    
ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
    
การคำนวณราคากลาง (ปร.4 และ ปร.5)


โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน  บ้านหนองเซ่ง  หมู่ที่ 10  ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
    
ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
    
การคำนวณราคากลาง (ปร.4 และ ปร.5)


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชนะ  แนวอินทร์  หมู่ที่ 6  ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
    
ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
    
การคำนวณราคากลาง (ปร.4 และ ปร.5)


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางบุญมา  หมีเฟื่อง  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
    
ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
    
การคำนวณราคากลาง (ปร.4 และ ปร.5)


โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านอดีตผู้ใหญ่สมนึก  นิลรัตนานนท์ - คลองส่งน้ำ  หมู่ที่ 3  ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
    
ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
    
การคำนวณราคากลาง (ปร.4 และ ปร.5)


โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ริมถนนลาดยางสายหนองไผ่ ช่วงบ้านนางเสาวภา - บ้านนายไพฑูรย์  หมู่ที่ 7  ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
    
ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
   
การคำนวณราคากลาง (ปร.4 และ ปร.5)

 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยมซอยวิเศษ  ช่วงบ้านนายเพ็ชร  วิเศษ  หมู่ที่ 8  ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี
    
ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
    
การคำนวณราคากลาง (ปร.4 และ ปร.5)


 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายอภิปราย  สร้อยโสม  หมู่ที่ 7  ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
     
ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
     
การคำนวณราคากลาง (ปร.4 และ ปร.5)


 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุชิน  ศรีสมัย  หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
     
ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
     
การคำนวณราคากลาง (ปร.4 และ ปร.5)

  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายทองเพียร  นามบุญ  หมู่ที่ 5  ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
     
ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
     
การคำนวณราคากลาง (ปร.4 และ ปร.5)


 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแช  เสมา  หมู่ที่ 7  ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
     
ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
     
การคำนวณราคากลาง (ปร.4 และ ปร.5)


 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบเกาะขี้เหล็ก  หมู่ที่ 5  ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
     
ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
     
การคำนวณราคากลาง (ปร.4 และ ปร.5)


 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลอง (เชื่อมต่อสายเดิม) หมู่ที่ 9  ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
     
ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
     
การคำนวณราคากลาง (ปร.4 และ ปร.5)


 โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. บริเวณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  หมู่ที่ 3  ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
     
ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
     
การคำนวณราคากลาง (ปร.4 และ ปร.5)


 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อบริเวณบ้านนายสุกิจจา  วิเศษ  ถึงคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 2, 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
     
ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
     
การคำนวณราคากลาง (ปร.4 และ ปร.5)

 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองส่งน้ำ - คลองพระครู  หมู่ที่ 4  ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
     
ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 
      การคำนวณราคากลาง (ปร.4 และ ปร.5)

 โครงการก่อสร้างเสาธงด้านหน้าอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือหลังใหม่  หมู่ที่ 3  ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
     
ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
     
การคำนวณราคากลาง (ปร.4 และ ปร.5)


 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. วางท่อระบายน้ำ คสล. + ดาดน้ำล้น  ก่อสร้างดาดกันเซาะ คสล. หมู่ที่ 4, 7, 8, 9  ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี
     
ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
       
การคำนวณราคากลาง (ปร.4 และ ปร.5)

 โครงการจัดซื้อวัสดุหินคลุก เพื่อกลบเกลี่ยหลุมบ่อถนนภายในตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  คิดเป็นปริมาณหินคลุก  ๒๖๕ ลบ.ม.
     
ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
     
การคำนวณราคากลาง (ปร.4 และ ปร.5)

 โครงการจัดซื้อวัสดุลูกรัง เพื่อกลบเกลี่ยหลุมบ่อถนนภายในตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  คิดเป็นปริมาณลูกรัง  ๑,๔๒๘ ลบ.ม.
      ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
     
การคำนวณราคากลาง (ปร.4 และ ปร.5)


 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รอบอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ จำนวน 7 จุด
     
ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
     
คุณสมบัติเฉพาะและราคากลาง


โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายมูล  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
    
ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
    
การคำนวณราคากลาง (ปร.4 และ ปร.5)

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานกองช่าง  ด้านการออกแบบเขียนแบบ
    
ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านเหนือบ่อกรุ - คลองยายหอม  หมู่ที่ 5  ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
    
ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
    
การคำนวณราคากลาง (ปร.4 และ ปร.5)

โครงการวางท่อ คสล. พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเกาะกลาง  บริเวณศาลาที่อ่านหนังสือพิมพ์-สระน้ำสาธารณะ  หมู่ที่ 3  ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี
    
ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
    
การคำนวณราคากลาง (ปร.4 และ ปร.5)

โครงการตกแต่งภายในอาคารอเนกประสงค์ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ 
     ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
    
การคำนวณราคากลาง (ปร.4 และ ปร.5)

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน  8 รายการ
     ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ผ้าม่านปรับแสง  และผ้าม่านภายในอาคารอเนกประสงค์ ตามแบบ อบต.หนองปรือ กำหนด
     ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องระชุมพร้อมติดตั้ง
     ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 

โครงการจัดซื้อวัสดุหินคลุก เพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบลที่ได้รับความเสียหาย ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
     ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
    
การคำนวณราคากลาง (ปร.4 และ ปร.5)

โครงการจัดซื้อวัสดุลูกรัง  เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลที่ได้รับความเสียหาย  ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
     ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
    
การคำนวณราคากลาง (ปร.4 และ ปร.5)

โครงการติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
     ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
    
การคำนวณราคากลาง (ปร.4 และ ปร.5)

โครงการขนย้ายดินบริเวณวัดหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
     ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
    
การคำนวณราคากลาง (ปร.4 และ ปร.5)

 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยนายสมควร  สวนสุวรรณ  หมู่ที่ 10  ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
     ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
    
การคำนวณราคากลาง (ปร.4 และ ปร.5)

 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และถนนคอนกรีตซอยนายโด่ง  แถวจันทร์ - ซอยศรีปทุม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
     ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
    
การคำนวณราคากลาง (ปร.4 และ ปร.5)

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อซอยหนองไทร  หมู่ที่ 7  ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
      ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
     
การคำนวณราคากลาง (ปร.4 และ ปร.5)

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางทอง  ขุนแน่น  หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
      ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
     
การคำนวณราคากลาง (ปร.4 และ ปร.5)

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองพระครู  หมู่ที่ 1, 3, 4  เชื่อมต่อตำบลไร่หลักทอง  ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
      ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
     
การคำนวณราคากลาง (ปร.4 และ ปร.5)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 5  ตั้งแต่บ้านนายประยงค์  ใบใหญ่ - ทำนบกั้นน้ำ  หมู่ที่ 2, 5  ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

        ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
      
การคำนวณราคากลาง (ปร.4 และ ปร.5)

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)  จำนวน  19 เครื่อง

         ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 
        
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์/คุณลักษณะเฉพาะ

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายมูล  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  ตามแบบ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเข็ม)
         ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 
        
การคำนวณราคากลาง (ปร.5)
         ปร.4 ห้องเรียน ห้องนอน
         ปร.4 ห้องอาบน้ำ ห้องครัว

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงปุ๋ยชุมชน  หมู่ที่ 10
  ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี
         ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 
        
การคำนวณราคากลาง (ปร.4 และ ปร.5)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายศิริ  โล่ห์ทอง  หมู่ที่ 4  ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี
         ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 
        
สงวนลิขสิทธิ์โดย © องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ (อบต.หนองปรือ) All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-08-22 (5733 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
หน้าแรก ติดต่อเรา กระดานข่าว ค้นหา ถาม/ตอบ Webmaster

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ (อบต.หนองปรือ)
41 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  20140
      โทรศัพท์./โทรสาร. 0-3847-2210

สำหรับการแสดงผลแนะนำให้ใช้ IE เวอร์ชั่น 5.5 ขึ้นไป โหมดการแสดงผล 1024*768