ต้นปรือคู่บ้าน จักสานขึ้นชื่อ เลื่องลือบุญประเพณี มั่งมีพืชเศรษฐกิจ วิถีชีวิตพอเพียง      
ประวัติและสภาพทั่วไป
      ข้อมูลหมู่บ้าน
      สถานที่สำคัญ
      สินค้า OTOP ต.หนองปรือ

      
คณะผู้บริหาร อบต.
      สมาชิกสภา อบต.
      เจ้าหน้าที่ อบต.

      
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
      แผนพัฒนา 3 ปี
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      แผนการดำเนินงานประจำปี
      แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายงานการติดตาม


      
สำนักปลัด อบต.
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษาฯ
      กองส่งเสริมการเกษตร
   
      รายงานประจำปี
      
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
      ข้อมูลค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจ้ดจ้างราคากลาง การคำนวณราคากลาง
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
            @ รายงานการวิเคราะห์ผลฯ
            @ ผลการจัดซื้อ-จ้างประจำปี
            @ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
      หนังสือราชการ(กรมส่งเสริมฯ)

      
พรบ / พรก
      กฏกระทรวงและระเบียบ พฤศจิกายน 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


ข้อความทั้งหมด   
 


  

ดาวโหลดโปรแกรม
Acrobat ที่นี่

 สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
ประวัติและสภาพทั่วไป 


           ตำบลหนองปรือ  เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอพนัสนิคม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอพนัสนิคม อยุ่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม ประมาณ 8 กม. และห่างจากศาลากลางจังหวัดชลบุรี ประมาณ 30 กม. มีพื้นที่รวม 21,897 ไร่ หรือ 32.66  ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  ตำบลหัวถนน

ทิศใต้      ติดต่อกับ  ตำบลหนองเหียง

ทิศตะวันออก  ติดตต่อกับ  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ตำบลไร่หลักทอง

กิจการที่อาจจัดทำในเขตพื้นที่

1.ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร

2.ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

3. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มการเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

6.  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

7. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

11. การท่องเที่ยว

12. การผังเมือง
ศักยภาพด้านบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

1.   ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

1.1  นายสมานมิตร      เหลืองอ่อน          นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

2.   ผู้ช่วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

2.1  นายดำรง             วิทยากุล               รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

2.2  นายชิงชัย            รอดทอง               รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

2.3  นายอำไพร           พวงภู่                   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ             

1.  นายศักดิ์                 อินทรีย์                 สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่  1 (รองประธานสภาฯ)

2.  นายสำเร็จ              นกหงษ์                 สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่  1

3.  นางสาวศศิชา        พืชพันธ์ไพศาล     สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่  2

4.  นายสมนึก              บุญนาค                 สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่  2

5.  นายบัญชร              อ่วมขันธ์               สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่  3

6.  นายสมทรง             นุชเจริญ                สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่  3

7.  นายณรงค์               อินทรีย์                 สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่  4

8.  นายโกศล               อินทร์เทพ             สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่  4

9.  นายสุชิน                 ศรีสมัย                  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่  5 (ประธานสภาฯ)

10. นายชากร               หิรัญประสาทกุล    สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่  5

11. นายสถิตย์              ศรีสุข                    สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่  6

12. นายบุญเหลือ         บุญเทศ                 สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่  6

13. นางสาวกฤษณา    พุ่มจันทร์               สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่  7  

14. นายชยุต                วิเศษ                     สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่  8 

15. นางสาวอริสรา       เกลาเกลี้ยง           สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่  8

16. นางสาวปิยภรณ์     ใบใหญ่                  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่  9 

17. นายวัชรพงษ์          ทรัพย์ปฏิผล          สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่  9

18. นางสุนีย์                 ก้านบัว                  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่  10

19. นายรุ่งระพี              เจียมจันทร์            สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่  103.  การกำหนดส่วนราชการ


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  เป็นอบต.ขนาดกลาง ได้กำหนดส่วนราชการไว้

ตามแผนอัตรากำลังสี่ปี (พ.ศ.2558-2560)  จำนวน   5   ส่วนราชการ   ดังนี้

1. สำนักงานปลัด

2. กองคลัง

3. กองช่าง

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5. กองส่งเสริมการเกษตรอัตรากำลัง ข้าราชการ ลูกจ้าง ของ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  มีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น  35  คน

-  ข้าราชการ                              จำนวน   14   คน

-  ลูกจ้างประจำ                          จำนวน     3   คน

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ         จำนวน   14   คน

-  พนักงานจ้างทั่วไป                  จำนวน     1   คน

-  พนักงานจ้างเหมา                   จำนวน     3   คนการคลังท้องถิ่นจากการบริหารรายรับ - รายจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ปีงบประมาณ  2559

รับจริง                    31,926,625.53       บาท

จ่ายจริง                  26,230,804.87       บาท

ปีงบประมาณ   2558

รับจริง                    32,744,155.02       บาท

จ่ายจริง                  24,561,640.79       บาท


ปีงบประมาณ   2557

รับจริง                    29,891,856.56       บาท

จ่ายจริง                  24,254,991.47       บาท

สงวนลิขสิทธิ์โดย © องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ (อบต.หนองปรือ) All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2007-10-13 (24254 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
หน้าแรก ติดต่อเรา กระดานข่าว ค้นหา ถาม/ตอบ Webmaster

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ (อบต.หนองปรือ)
41 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  20140
      โทรศัพท์./โทรสาร. 0-3847-2210

สำหรับการแสดงผลแนะนำให้ใช้ IE เวอร์ชั่น 5.5 ขึ้นไป โหมดการแสดงผล 1024*768