ต้นปรือคู่บ้าน จักสานขึ้นชื่อ เลื่องลือบุญประเพณี มั่งมีพืชเศรษฐกิจ วิถีชีวิตพอเพียง      
ประวัติและสภาพทั่วไป
      ข้อมูลหมู่บ้าน
      สถานที่สำคัญ
      สินค้า OTOP ต.หนองปรือ

      
คณะผู้บริหาร อบต.
      สมาชิกสภา อบต.
      เจ้าหน้าที่ อบต.

      
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
      แผนพัฒนา 3 ปี
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      แผนการดำเนินงานประจำปี
      แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายงานการติดตาม


      
สำนักปลัด อบต.
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษาฯ
      กองส่งเสริมการเกษตร
   
      รายงานประจำปี
      
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
      ข้อมูลค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจ้ดจ้างราคากลาง การคำนวณราคากลาง
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
            @ รายงานการวิเคราะห์ผลฯ
            @ ผลการจัดซื้อ-จ้างประจำปี
            @ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
      หนังสือราชการ(กรมส่งเสริมฯ)

      
พรบ / พรก
      กฏกระทรวงและระเบียบ พฤศจิกายน 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


ข้อความทั้งหมด   
 


  

ดาวโหลดโปรแกรม
Acrobat ที่นี่

 สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
พรบ / พรก
หน้า: 1/2


 พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556   เอกสารแนบ
 29/04/2556

ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง กำหนดวันออกเสียงประชามติ

เอกสารแนบ

16/07/2550

ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง กำหนดวันเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ

เอกสารแนบ

16/07/2550

ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ และการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2550

เอกสารแนบ

16/07/2550

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ

เอกสารแนบ

30/04/2550

พ.ร.บ.กำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2529

เอกสารแนบ

30/04/2550

พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

เอกสารแนบ

30/04/2550

พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503

เอกสารแนบ

30/04/2550

พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534

เอกสารแนบ

30/04/2550

พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527

เอกสารแนบ

30/04/2550

พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527

เอกสารแนบ

30/04/2550

พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500

เอกสารแนบ

30/04/2550

พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508

เอกสารแนบ

30/04/2550

พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510

เอกสารแนบ

30/04/2550

พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475

เอกสารแนบ

30/04/2550

พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522

เอกสารแนบ

30/04/2550

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

เอกสารแนบ

30/04/2550

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542

เอกสารแนบ

30/04/2550

พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

เอกสารแนบ

30/04/2550

พ.ร.บ.รายได้เทศบาล พ.ศ. 2497

เอกสารแนบ

30/04/2550

พ.ร.บ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542

เอกสารแนบ

30/04/2550
หน้าถัดไป (2/2) หน้าถัดไป


หน้าแรก ติดต่อเรา กระดานข่าว ค้นหา ถาม/ตอบ Webmaster

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ (อบต.หนองปรือ)
41 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  20140
      โทรศัพท์./โทรสาร. 0-3847-2210

สำหรับการแสดงผลแนะนำให้ใช้ IE เวอร์ชั่น 5.5 ขึ้นไป โหมดการแสดงผล 1024*768